Ukraina - inwestycje

Inwestycyjny klimat na Ukrainie.


Jednym z najważniejszych czynników stabilizacji ekonomicznej na Ukrainie jest sprzyjający klimat inwestycyjny. Na dzień dzisiejszy zakres międzynarodowej ekonomicznej współpracy, rozmiary inwestycji zagranicznych, są wciąż za małe i nie dorównują potrzebom gospodarki Ukrainy.


W przekroju branżowym, najbardziej atrakcyjnymi sektorami dla inwestycji zagranicznych, są wciąż takie sektory jak handel hurtowy, pośrednictwo i przemysł spożywczy (16,6%; 13,4%). Warto zaznaczyć, że te branże przedstawione są proporcjonalnie w strukturze gospodarczej wszystkich regionów Ukrainy, takim czynem można stwierdzić że wszystkie regiony konkurują w sferze przyciągania kapitału zagranicznego.


Sektorom, które są uważane za „lokomotywy” rozwoju gospodarczego – budownictwo maszyn, metalurgia oraz przemysł chemiczny – odpowiada 8,1%, 5,1%, 5,7% ogólnej ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych; „surowcowy” agrosektor oraz przemysł wydobywczy – 2,6% oraz 2,1%.


Znacząco niejednorodnie wypada natomiast wskaźnik inwestycji zagranicznych wg aspektu terytorialnego. Największy odsetek ogólnych inwestycji przypada na Kijów (37,2%), najmniejszy odsetek na region Czarnowiecki (0,3%). Dyferencjacja regionów, według ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych na jedną osobę stanowi 26,8 USD w regionie Czarnowieckiem i 1006,5 USD w Kijowie.

Zwiększają się regionalne dysproporcje w wielkości inwestycji w bazowy kapitał. Jeżeli odsetek inwestycji w 7 głównych regionów oraz miasto Kijów w 90 latach stanowiło 52 % od ogólnej wielkości w skali kraju, to juz w 2005r na region Dniepropietrowski, Doniecki, Zaporozki, Kijowski, Ługański, Odeski, Charkowski oraz miasto Kijów juz przypada powyżej 60%.


Nie odegrały ważnej roli w przyciąganiu zagranicznych inwestycji terytoria ze specjalnymi strefami inwestowania oraz opodatkowania – specjalne strefy ekonomiczne oraz terytoria priorytetowego rozwoju. Tak od początku funkcjonowania tych stref przyciągnięto około 600 mil USD zagranicznych inwestycji, co stanowi tylko 7,2% ogólnej ilości zagranicznej inwestycji na Ukrainie.


Aktualny okres gospodarczego rozwoju Ukrainy odznacza się gwałtownym zmniejszeniem finansowania z budżetu Państwa inwestycyjnego procesu. W najbliższym okresie nie ma realnej perspektywy aktywizacji inwestycyjnej działalności od strony państwa.


Warto zaznaczyć, że cele inwestorów na ukraińskim rynku dość często nie odpowiadają priorytetom ukraińskiego rozwoju gospodarczego. Tak na przykład w strukturze gospodarowania w sferach największego interesu są: surowce, metal, węgiel, produkty przemysłu chemicznego itd. Inaczej rzecz biorąc, uwagę zagranicznego inwestora, w pierwszej kolejności przyciąga możliwość uproszczonego, taniego, dostępnego ukraińskiego rynku surowców, bazy naukowo technicznej oraz wysoko wykwalifikowanej roboczej siły.


Sprzyjający inwestycyjny klimat był stworzony dla zabezpieczenia inwestora od inwestycyjnego ryzyka (nieprzewidywalnych finansowych strat kapitału oraz dochodów). Razem z tym, według ocen europejskiego centrum ekonomicznych analiz, ryzyko inwestycji na Ukrainie jest wciąż wysokie, co znacząco przeszkadza w zwiększeniu ilości inwestycji, dla odpowiednio stabilnego rozwoju gospodarki. Nie mniej, zagraniczni inwestorzy mając do wyboru Czechy, Litwę, Łotwę, Węgry czy Ukrainę – w 90% wybierają jednak Ukrainę, ponieważ Ukraina ma większe perspektywy.


Opracowano: Polsko-Ukraińskie Biuro Współpracy Gospodarczej www.ukraina.com.pl